Bản Giốc và Ải Nam Quan

BanGioc
 
Một dãy non sông thật bẽ bàng  
Bản Giốc mất cùng Ải Nam Quan
Cắm mốc mỗi lần mất một ít
Phân ranh nhiều bận hết giang san
Đất Bắc sinh chi thằng Giặc Cướp
Trời Nam đẻ lắm đứa Gian Tham
Mãi quốc cầu vinh buồn dân tộc
Chung sức ta đòi lại Nam Quan!
 
Viết ngày bầu chọn vịnh Hạ long
11/11/2011

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU