Tự Hào

 

Đường đời cả lách với lau
Đầu mi bạc trắng mà tao thua gì
Đầu tao cũng trắng như mi
Tao thì cường tráng mi thì sậy lau

 

Du sơn Tân Mão 2011

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU